අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:07 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:01 සිට 10:32 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:05 සිට 22:33 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 23 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:35 සිට 18:05 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:30 සිට 06:00 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 24 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:30 සිට 09:00 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:35 සිට 21:04 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 25 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:03 සිට 16:33 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:30 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 26 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:02 සිට 13:32 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:02 සිට 01:31 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:32 සිට 15:02 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:30 සිට 03:00 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 28 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:30 සිට 12:01 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:32 සිට 00:01 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2018 සැප්තැම්බර් මස 29 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:03 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:00 සිට 10:30 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:02 සිට 22:31 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 Comment |   374,599,320 Views