අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2019 මැයි මස 25 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:00 සිට 10:33 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:14 සිට 22:40 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2019 මැයි මස 26 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:48 සිට 18:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:26 සිට 05:52 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2019 මැයි මස 27 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:26 සිට 09:00 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:28 සිට 21:14 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2019 මැයි මස 28 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:14 සිට 16:48 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:26 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2019 මැයි මස 29 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:08 සිට 13:41 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:07 සිට 01:33 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2019 මැයි මස 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:41 සිට 15:15 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:34 සිට 03:00 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2019 මැයි මස 31 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:34 සිට 12:07 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:41 සිට 00:08 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2019 ජූනි මස 01 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:00 සිට 10:34 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:15 සිට 22:42 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 Comment |   413,571,308 Views