අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2019 මාර්තු මස 26 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:18 සිට 16:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:14 සිට 04:42 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2019 මාර්තු මස 27 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:16 සිට 13:46 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:16 සිට 01:44 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2019 මාර්තු මස 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:46 සිට 15:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:44 සිට 03:12 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2019 මාර්තු මස 29 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:44 සිට 12:14 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:46 සිට 00:15 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2019 මාර්තු මස 30 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:12 සිට 10:43 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:17 සිට 22:46 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2019 මාර්තු මස 31 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:48 සිට 18:20 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:41 සිට 06:09 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 Comment |   407,197,117 Views