අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 ජූලි මස 28 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:50 සිට 00:16 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 ජූලි මස 29 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:10 සිට 10:44 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:23 සිට 22:50 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 ජූලි මස 30 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:56 සිට 18:30 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:37 සිට 06:03 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 ජූලි මස 31 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:37 සිට 09:10 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:56 සිට 21:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 අගෝස්තු මස 01 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:22 සිට 16:56 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:10 සිට 04:36 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 අගෝස්තු මස 02 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:16 සිට 13:50 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:16 සිට 01:43 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 අගෝස්තු මස 03 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:49 සිට 15:22 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:43 සිට 03:09 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 අගෝස්තු මස 04 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:16 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:49 සිට 00:16 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 Comment |   246,429,217 Views