අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 මැයි මස 23 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:14 සිට 16:47 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:26 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 මැයි මස 24 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:07 සිට 13:41 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:07 සිට 01:34 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 මැයි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:41 සිට 15:14 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:33 සිට 02:59 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 මැයි මස 26 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:33 සිට 12:07 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:41 සිට 00:07 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 මැයි මස 27 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:00 සිට 10:33 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:14 සිට 22:40 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 මැයි මස 28 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:48 සිට 18:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:26 සිට 05:53 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 මැයි මස 29 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:26 සිට 09:00 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:48 සිට 21:14 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 මැයි මස 30 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:15 සිට 16:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:00 සිට 04:27 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 Comment |   214,418,958 Views