අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2018 නොවැම්බර් මස 17 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:49 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 08:58 සිට 10:26 දක්වා.
  රාත්‍රී 20:52 සිට 22:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2018 නොවැම්බර් මස 18 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:20 සිට 17:49 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:30 සිට 06:01 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2018 නොවැම්බර් මස 19 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:30 සිට 08:59 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:21 සිට 20:53 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2018 නොවැම්බර් මස 20 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 14:53 සිට 16:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 02:59 සිට 04:30 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2018 නොවැම්බර් මස 21 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 11:56 සිට 13:25 දක්වා.
  රාත්‍රී 23:56 සිට 01:28 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2018 නොවැම්බර් මස 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:24 සිට 14:53 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:28 සිට 02:59 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2018 නොවැම්බර් මස 23 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:28 සිට 11:57 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:25 සිට 23:56 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2018 නොවැම්බර් මස 24 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 17:50 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:00 සිට 10:29 දක්වා.
  රාත්‍රී 20:53 සිට 22:25 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 Comment |   389,262,956 Views