අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2019 ජනවාරි මස 18 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:14 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:52 සිට 12:21 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:49 සිට 00:20 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2019 ජනවාරි මස 19 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:14 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:24 සිට 10:53 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:17 සිට 22:49 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2019 ජනවාරි මස 20 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:46 සිට 18:15 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:56 සිට 06:27 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2019 ජනවාරි මස 21 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:56 සිට 09:24 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:46 සිට 21:18 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2019 ජනවාරි මස 22 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:18 සිට 16:46 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:24 සිට 04:56 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2019 ජනවාරි මස 23 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:22 සිට 13:51 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:22 සිට 01:53 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2019 ජනවාරි මස 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:50 සිට 15:19 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:54 සිට 03:25 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2019 ජනවාරි මස 25 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:51 සිට 00:22 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 Comment |   398,674,441 Views