අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2019 අගෝස්තු මස 24 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:08 සිට 10:41 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:17 සිට 22:45 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2019 අගෝස්තු මස 25 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:49 සිට 18:22 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:36 සිට 06:03 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2019 අගෝස්තු මස 26 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:36 සිට 09:08 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:48 සිට 21:16 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2019 අගෝස්තු මස 27 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:17 සිට 16:50 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:07 සිට 04:35 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2019 අගෝස්තු මස 28 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:12 සිට 13:44 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:12 සිට 01:40 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2019 අගෝස්තු මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:44 සිට 15:16 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:40 සිට 03:08 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2019 අගෝස්තු මස 30 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:19 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:39 සිට 12:12 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:43 සිට 00:11 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2019 අගෝස්තු මස 31 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:19 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:07 සිට 10:39 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:15 සිට 22:43 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 Comment |   416,346,614 Views