අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2017 ජූනි මස 23 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:38 සිට 12:12 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:46 සිට 00:12 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2017 ජූනි මස 24 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:04 සිට 10:38 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:20 සිට 22:46 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2017 ජූනි මස 25 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:55 සිට 18:28 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:31 සිට 05:57 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2017 ජූනි මස 26 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:31 සිට 09:05 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:55 සිට 21:21 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2017 ජූනි මස 27 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:21 සිට 16:54 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:05 සිට 04:32 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2017 ජූනි මස 28 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:13 සිට 13:47 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:13 සිට 01:40 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2017 ජූනි මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:47 සිට 15:20 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:39 සිට 03:06 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2017 ජූනි මස 30 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:39 සිට 12:13 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:47 සිට 00:13 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 Comment |   230,076,564 Views