අද දවස ඔබට කොහොමද?
 • 2018 ජූලි මස 16 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:35 සිට 09:09 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:57 සිට 21:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 • 2018 ජූලි මස 17 වන අඟහරුවාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 15:23 සිට 16:57 දක්වා.
  රාත්‍රී 03:09 සිට 04:35 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
 • 2018 ජූලි මස 18 වන බදාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 12:16 සිට 13:50 දක්වා.
  රාත්‍රී 00:16 සිට 01:43 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - නිරිත
 • 2018 ජූලි මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 13:50 සිට 15:23 දක්වා.
  රාත්‍රී 01:42 සිට 03:09 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - දකුණ
 • 2018 ජූලි මස 20 වන සිකුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
  රාත්‍රී 22:50 සිට 00:16 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - උතුර
 • මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
 • 2018 ජූලි මස 21 වන සෙනසුරාදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 09:10 සිට 10:43 දක්වා.
  රාත්‍රී 21:24 සිට 22:50 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
 • 2018 ජූලි මස 22 වන ඉරිදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 16:57 සිට 18:31 දක්වා.
  රාත්‍රී 04:36 සිට 06:02 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - දකුණ
 • මරු සිටින දිශාව - උතුර
 • 2018 ජූලි මස 23 වන සඳුදා
 • ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
  ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
 • රාහු කාලය
 • දිවා 07:36 සිට 09:10 දක්වා.
  රාත්‍රී 19:57 සිට 21:23 දක්වා.
 • සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
 • මරු සිටින දිශාව - වයඹ
 Comment |   363,156,376 Views