අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 සැප්තැම්බර් මස 17 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:10 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:07 සිට 16:39 දක්වා.
රාත්‍රී 03:03 සිට 04:31 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:09 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:05 සිට 13:37 දක්වා.
රාත්‍රී 00:04 සිට 01:33 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 සැප්තැම්බර් මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:09 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:35 සිට 15:07 දක්වා.
රාත්‍රී 01:33 සිට 03:01 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 සැප්තැම්බර් මස 20 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:08 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:33 සිට 12:04 දක්වා.
රාත්‍රී 22:35 සිට 00:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 සැප්තැම්බර් මස 21 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:08 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:02 සිට 10:33 දක්වා.
රාත්‍රී 21:06 සිට 22:34 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 සැප්තැම්බර් මස 22 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:07 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:36 සිට 18:07 දක්වා.
රාත්‍රී 04:30 සිට 06:00 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 සැප්තැම්බර් මස 23 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:30 සිට 09:02 දක්වා.
රාත්‍රී 19:36 සිට 21:05 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ