අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 නොවැම්බර් මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:26 සිට 14:55 දක්වා.
රාත්‍රී 01:29 සිට 03:02 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2020 නොවැම්බර් මස 27 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:29 සිට 11:58 දක්වා.
රාත්‍රී 22:26 සිට 23:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2020 නොවැම්බර් මස 28 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:02 සිට 10:30 දක්වා.
රාත්‍රී 20:54 සිට 22:27 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2020 නොවැම්බර් මස 29 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:06 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:51 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:22 සිට 17:51 දක්වා.
රාත්‍රී 04:35 සිට 06:07 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2020 නොවැම්බර් මස 30 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:06 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:52 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:35 සිට 09:03 දක්වා.
රාත්‍රී 19:23 සිට 20:56 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ