අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 සැප්තැම්බර් මස 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:34 සිට 15:05 දක්වා.
රාත්‍රී 01:31 සිට 03:01 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2020 සැප්තැම්බර් මස 25 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:31 සිට 12:02 දක්වා.
රාත්‍රී 22:32 සිට 00:02 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2020 සැප්තැම්බර් මස 26 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:00 සිට 10:31 දක්වා.
රාත්‍රී 21:03 සිට 22:33 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2020 සැප්තැම්බර් මස 27 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:33 සිට 18:04 දක්වා.
රාත්‍රී 04:29 සිට 05:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2020 සැප්තැම්බර් මස 28 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:29 සිට 09:00 දක්වා.
රාත්‍රී 19:33 සිට 21:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2020 සැප්තැම්බර් මස 29 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:03 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:02 සිට 16:33 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:30 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2020 සැප්තැම්බර් මස 30 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:03 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:00 සිට 13:31 දක්වා.
රාත්‍රී 00:01 සිට 01:30 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත