අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 මාර්තු මස 26 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:18 සිට 16:49 දක්වා.
රාත්‍රී 03:14 සිට 04:42 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 මාර්තු මස 27 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:12 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:16 සිට 13:46 දක්වා.
රාත්‍රී 00:16 සිට 01:44 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 මාර්තු මස 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:46 සිට 15:17 දක්වා.
රාත්‍රී 01:44 සිට 03:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 මාර්තු මස 29 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:44 සිට 12:14 දක්වා.
රාත්‍රී 22:46 සිට 00:15 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 මාර්තු මස 30 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:12 සිට 10:43 දක්වා.
රාත්‍රී 21:17 සිට 22:46 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 මාර්තු මස 31 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:48 සිට 18:20 දක්වා.
රාත්‍රී 04:41 සිට 06:09 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර