අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 ජූලි මස 22 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:36 සිට 09:10 දක්වා.
රාත්‍රී 19:57 සිට 21:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 ජූලි මස 23 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:24 සිට 16:57 දක්වා.
රාත්‍රී 03:10 සිට 04:37 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 ජූලි මස 24 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:17 සිට 13:50 දක්වා.
රාත්‍රී 00:17 සිට 01:43 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 ජූලි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:03 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:50 සිට 15:24 දක්වා.
රාත්‍රී 01:43 සිට 03:10 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 ජූලි මස 26 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
රාත්‍රී 22:50 සිට 00:16 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 ජූලි මස 27 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:10 සිට 10:44 දක්වා.
රාත්‍රී 21:23 සිට 22:50 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 ජූලි මස 28 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:56 සිට 18:30 දක්වා.
රාත්‍රී 04:37 සිට 06:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර