අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 අගෝස්තු මස 05 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:16 සිට 13:49 දක්වා.
රාත්‍රී 00:16 සිට 01:44 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2020 අගෝස්තු මස 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:49 සිට 15:22 දක්වා.
රාත්‍රී 01:43 සිට 03:11 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2020 අගෝස්තු මස 07 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:43 සිට 12:17 දක්වා.
රාත්‍රී 22:49 සිට 00:17 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2020 අගෝස්තු මස 08 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:10 සිට 10:44 දක්වා.
රාත්‍රී 21:22 සිට 22:49 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2020 අගෝස්තු මස 09 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:27 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:54 සිට 18:27 දක්වා.
රාත්‍රී 04:37 සිට 06:05 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2020 අගෝස්තු මස 10 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:27 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:37 සිට 09:11 දක්වා.
රාත්‍රී 19:54 සිට 21:22 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2020 අගෝස්තු මස 11 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:05 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:27 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:21 සිට 16:54 දක්වා.
රාත්‍රී 03:10 සිට 04:38 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර