අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 පෙබරවාරි මස 29 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:23 සිට 10:54 දක්වා.
රාත්‍රී 21:23 සිට 22:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර