අද දවස ඔබට කොහොමද?
2020 ජූලි මස 13 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:34 සිට 09:09 දක්වා.
රාත්‍රී 19:57 සිට 21:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2020 ජූලි මස 14 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:01 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:23 සිට 16:57 දක්වා.
රාත්‍රී 03:09 සිට 04:36 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2020 ජූලි මස 15 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:02 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:31 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:16 සිට 13:50 දක්වා.
රාත්‍රී 00:16 සිට 01:43 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි