අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 ජූනි මස 22 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:38 සිට 12:13 දක්වා.
රාත්‍රී 22:46 සිට 00:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2018 ජූනි මස 23 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:04 සිට 10:39 දක්වා.
රාත්‍රී 21:20 සිට 22:46 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 ජූනි මස 24 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:55 සිට 18:29 දක්වා.
රාත්‍රී 04:31 සිට 05:57 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 ජූනි මස 25 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:31 සිට 09:05 දක්වා.
රාත්‍රී 19:55 සිට 21:21 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 ජූනි මස 26 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:21 සිට 16:55 දක්වා.
රාත්‍රී 03:05 සිට 04:31 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 ජූනි මස 27 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:13 සිට 13:47 දක්වා.
රාත්‍රී 00:13 සිට 01:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 ජූනි මස 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:47 සිට 15:20 දක්වා.
රාත්‍රී 01:39 සිට 03:06 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ