අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 අගෝස්තු මස 22 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:18 සිට 16:50 දක්වා.
රාත්‍රී 03:08 සිට 04:36 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 අගෝස්තු මස 23 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:13 සිට 13:46 දක්වා.
රාත්‍රී 00:13 සිට 01:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 අගෝස්තු මස 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:45 සිට 15:17 දක්වා.
රාත්‍රී 01:40 සිට 03:07 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 අගෝස්තු මස 25 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:40 සිට 12:13 දක්වා.
රාත්‍රී 22:45 සිට 00:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 අගෝස්තු මස 26 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:08 සිට 10:40 දක්වා.
රාත්‍රී 21:16 සිට 22:44 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 අගෝස්තු මස 27 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:48 සිට 18:21 දක්වා.
රාත්‍රී 04:36 සිට 06:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 අගෝස්තු මස 28 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:36 සිට 09:08 දක්වා.
රාත්‍රී 19:48 සිට 21:16 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ