අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 මැයි මස 23 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:14 සිට 16:47 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 මැයි මස 24 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:07 සිට 13:41 දක්වා.
රාත්‍රී 00:07 සිට 01:34 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 මැයි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:41 සිට 15:14 දක්වා.
රාත්‍රී 01:33 සිට 02:59 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 මැයි මස 26 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:33 සිට 12:07 දක්වා.
රාත්‍රී 22:41 සිට 00:07 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 මැයි මස 27 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:00 සිට 10:33 දක්වා.
රාත්‍රී 21:14 සිට 22:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 මැයි මස 28 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:48 සිට 18:21 දක්වා.
රාත්‍රී 04:26 සිට 05:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 මැයි මස 29 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:53 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:26 සිට 09:00 දක්වා.
රාත්‍රී 19:48 සිට 21:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ