අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 පෙබරවාරි මස 24 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:24 සිට 10:53 දක්වා.
රාත්‍රී 21:22 සිට 22:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 පෙබරවාරි මස 25 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:53 සිට 18:22 දක්වා.
රාත්‍රී 04:54 සිට 06:25 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 පෙබරවාරි මස 26 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:54 සිට 09:24 දක්වා.
රාත්‍රී 19:53 සිට 21:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 පෙබරවාරි මස 27 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:23 සිට 16:52 දක්වා.
රාත්‍රී 03:23 සිට 04:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 පෙබරවාරි මස 28 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:23 සිට 13:53 දක්වා.
රාත්‍රී 00:23 සිට 01:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 මාර්තු මස 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:24 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:53 සිට 15:22 දක්වා.
රාත්‍රී 01:53 සිට 03:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2018 මාර්තු මස 02 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:23 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:53 සිට 12:23 දක්වා.
රාත්‍රී 22:53 සිට 00:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන