අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 සැප්තැම්බර් මස 22 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:07 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:01 සිට 10:32 දක්වා.
රාත්‍රී 21:05 සිට 22:33 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 සැප්තැම්බර් මස 23 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:35 සිට 18:05 දක්වා.
රාත්‍රී 04:30 සිට 06:00 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 සැප්තැම්බර් මස 24 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:06 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:30 සිට 09:00 දක්වා.
රාත්‍රී 19:35 සිට 21:04 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 සැප්තැම්බර් මස 25 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:03 සිට 16:33 දක්වා.
රාත්‍රී 03:00 සිට 04:30 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 සැප්තැම්බර් මස 26 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:05 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:02 සිට 13:32 දක්වා.
රාත්‍රී 00:02 සිට 01:31 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:32 සිට 15:02 දක්වා.
රාත්‍රී 01:30 සිට 03:00 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2018 සැප්තැම්බර් මස 28 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:04 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:30 සිට 12:01 දක්වා.
රාත්‍රී 22:32 සිට 00:01 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන