අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 දෙසැම්බර් මස 16 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:30 සිට 17:58 දක්වා.
රාත්‍රී 04:42 සිට 06:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 දෙසැම්බර් මස 17 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:42 සිට 09:11 දක්වා.
රාත්‍රී 19:30 සිට 21:02 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 දෙසැම්බර් මස 18 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:03 සිට 16:31 දක්වා.
රාත්‍රී 03:11 සිට 04:43 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 දෙසැම්බර් මස 19 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:16 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:59 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:07 සිට 13:36 දක්වා.
රාත්‍රී 00:04 සිට 01:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 දෙසැම්බර් මස 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:16 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:59 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:36 සිට 15:04 දක්වා.
රාත්‍රී 01:40 සිට 03:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2018 දෙසැම්බර් මස 21 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:17 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:00 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:40 සිට 12:09 දක්වා.
රාත්‍රී 22:36 සිට 00:08 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2018 දෙසැම්බර් මස 22 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:17 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:00 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:12 සිට 10:41 දක්වා.
රාත්‍රී 21:04 සිට 22:36 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි