අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 ජූනි මස 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:47 සිට 15:20 දක්වා.
රාත්‍රී 01:39 සිට 03:06 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 ජූනි මස 28 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:39 සිට 12:13 දක්වා.
රාත්‍රී 22:47 සිට 00:13 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 ජූනි මස 29 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:29 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:05 සිට 10:39 දක්වා.
රාත්‍රී 21:21 සිට 22:47 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 ජූනි මස 30 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:30 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:56 සිට 18:30 දක්වා.
රාත්‍රී 04:32 සිට 05:58 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි