අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 අගෝස්තු මස 24 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:08 සිට 10:41 දක්වා.
රාත්‍රී 21:17 සිට 22:45 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 අගෝස්තු මස 25 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:49 සිට 18:22 දක්වා.
රාත්‍රී 04:36 සිට 06:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 අගෝස්තු මස 26 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:21 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:36 සිට 09:08 දක්වා.
රාත්‍රී 19:48 සිට 21:16 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 අගෝස්තු මස 27 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:17 සිට 16:50 දක්වා.
රාත්‍රී 03:07 සිට 04:35 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 අගෝස්තු මස 28 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:12 සිට 13:44 දක්වා.
රාත්‍රී 00:12 සිට 01:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 අගෝස්තු මස 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:44 සිට 15:16 දක්වා.
රාත්‍රී 01:40 සිට 03:08 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 අගෝස්තු මස 30 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:04 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:19 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:39 සිට 12:12 දක්වා.
රාත්‍රී 22:43 සිට 00:11 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි