අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 පෙබරවාරි මස 19 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:27 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:52 සිට 18:22 දක්වා.
රාත්‍රී 04:56 සිට 06:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 පෙබරවාරි මස 20 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:27 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:55 සිට 09:25 දක්වා.
රාත්‍රී 19:52 සිට 21:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 පෙබරවාරි මස 21 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:23 සිට 16:52 දක්වා.
රාත්‍රී 03:25 සිට 04:55 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 පෙබරවාරි මස 22 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:22 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:24 සිට 13:53 දක්වා.
රාත්‍රී 00:24 සිට 01:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 පෙබරවාරි මස 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:26 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:53 සිට 15:23 දක්වා.
රාත්‍රී 01:54 සිට 03:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 පෙබරවාරි මස 24 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
රාත්‍රී 22:53 සිට 00:24 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 පෙබරවාරි මස 25 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:25 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:23 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:24 සිට 10:54 දක්වා.
රාත්‍රී 21:23 සිට 22:53 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි