අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 මාර්තු මස 29 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:11 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:15 සිට 13:49 දක්වා.
රාත්‍රී 03:13 සිට 04:41 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 මාර්තු මස 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:46 සිට 15:17 දක්වා.
රාත්‍රී 01:43 සිට 03:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 මාර්තු මස 31 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:10 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:43 සිට 12:14 දක්වා.
රාත්‍රී 22:45 සිට 00:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2017 අප්‍රේල් මස 01 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:09 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:11 සිට 10:30 දක්වා.
රාත්‍රී 21:17 සිට 22:45 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 අප්‍රේල් මස 02 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:09 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:48 සිට 18:19 දක්වා.
රාත්‍රී 04:39 සිට 06:08 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 අප්‍රේල් මස 03 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:08 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:39 සිට 09:11 දක්වා.
රාත්‍රී 19:48 සිට 21:17 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 අප්‍රේල් මස 04 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:08 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:20 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:17 සිට 16:48 දක්වා.
රාත්‍රී 03:11 සිට 04:39 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි