අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 අප්‍රේල් මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:40 සිට 15:13 දක්වා.
රාත්‍රී 01:36 සිට 03:03 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 අප්‍රේල් මස 26 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:59 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:35 සිට 12:08 දක්වා.
රාත්‍රී 22:40 සිට 00:08 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2019 අප්‍රේල් මස 27 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:03 සිට 10:35 දක්වා.
රාත්‍රී 21:13 සිට 22:40 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 අප්‍රේල් මස 28 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:45 සිට 18:18 දක්වා.
රාත්‍රී 04:30 සිට 05:58 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 අප්‍රේල් මස 29 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:29 සිට 09:02 දක්වා.
රාත්‍රී 19:46 සිට 21:13 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 අප්‍රේල් මස 30 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:18 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:13 සිට 16:46 දක්වා.
රාත්‍රී 03:02 සිට 04:30 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි