අද දවස ඔබට කොහොමද?
2017 ජනවාරි මස 21 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:15 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:24 සිට 10:53 දක්වා.
රාත්‍රී 21:18 සිට 22:49 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2017 ජනවාරි මස 22 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:28 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:47 සිට 18:16 දක්වා.
රාත්‍රී 04:56 සිට 06:28 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2017 ජනවාරි මස 23 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:57 සිට 09:25 දක්වා.
රාත්‍රී 19:47 සිට 21:19 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2017 ජනවාරි මස 24 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:16 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:19 සිට 16:47 දක්වා.
රාත්‍රී 03:25 සිට 04:57 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2017 ජනවාරි මස 25 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:23 සිට 13:51 දක්වා.
රාත්‍රී 00:23 සිට 01:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2017 ජනවාරි මස 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:51 සිට 15:20 දක්වා.
රාත්‍රී 01:54 සිට 03:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2017 ජනවාරි මස 27 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:29 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 18:17 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:54 සිට 12:23 දක්වා.
රාත්‍රී 22:51 සිට 00:23 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි