අද දවස ඔබට කොහොමද?
2018 ඔක්තෝබර් මස 19 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:54 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:25 සිට 11:55 දක්වා.
රාත්‍රී 22:25 සිට 23:55 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
2018 ඔක්තෝබර් මස 20 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:54 ට
රාහු කාලය
දිවා 08:56 සිට 10:25 දක්වා.
රාත්‍රී 20:55 සිට 22:25 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2018 ඔක්තෝබර් මස 21 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:24 සිට 17:53 දක්වා.
රාත්‍රී 04:26 සිට 05:57 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2018 ඔක්තෝබර් මස 22 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:26 සිට 08:55 දක්වා.
රාත්‍රී 19:23 සිට 20:54 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2018 ඔක්තෝබර් මස 23 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 14:54 සිට 16:23 දක්වා.
රාත්‍රී 02:56 සිට 04:26 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2018 ඔක්තෝබර් මස 24 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:53 ට
රාහු කාලය
දිවා 11:54 සිට 13:23 දක්වා.
රාත්‍රී 23:54 සිට 01:25 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2018 ඔක්තෝබර් මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 05:58 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:52 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:23 සිට 14:53 දක්වා.
රාත්‍රී 01:25 සිට 02:55 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි