අද දවස ඔබට කොහොමද?
2019 දෙසැම්බර් මස 14 වන සෙනසුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:57 ට
රාහු කාලය
දිවා 09:09 සිට 10:37 දක්වා.
රාත්‍රී 21:01 සිට 22:33 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර
2019 දෙසැම්බර් මස 15 වන ඉරිදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:57 ට
රාහු කාලය
දිවා 16:29 සිට 17:56 දක්වා.
රාත්‍රී 04:41 සිට 06:14 දක්වා.
සුභ දිශාව - දකුණ
මරු සිටින දිශාව - උතුර
2019 දෙසැම්බර් මස 16 වන සඳුදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:13 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 07:41 සිට 09:09 දක්වා.
රාත්‍රී 19:29 සිට 21:01 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - වයඹ
2019 දෙසැම්බර් මස 17 වන අඟහරුවාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 15:02 සිට 16:29 දක්වා.
රාත්‍රී 03:10 සිට 04:43 දක්වා.
සුභ දිශාව - නැගෙනහිර
මරු සිටින දිශාව - බස්නාහිර
2019 දෙසැම්බර් මස 18 වන බදාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:15 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:58 ට
රාහු කාලය
දිවා 12:06 සිට 13:34 දක්වා.
රාත්‍රී 00:06 සිට 01:39 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - නිරිත
2019 දෙසැම්බර් මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:16 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:59 ට
රාහු කාලය
දිවා 13:35 සිට 15:02 දක්වා.
රාත්‍රී 01:39 සිට 03:12 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - දකුණ
2019 දෙසැම්බර් මස 20 වන සිකුරාදා
ඉර උදාව - පෙරවරු 06:16 ට
ඉර බැසීම - පස්වරු 17:59 ට
රාහු කාලය
දිවා 10:39 සිට 12:07 දක්වා.
රාත්‍රී 22:35 සිට 00:07 දක්වා.
සුභ දිශාව - උතුර
මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන
නවතම ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ලිපි